Adolygiad Semalt


P'un a ydych wedi bod mewn busnes ers dros ddegawd neu yn ymwneud â dechrau eich un chi, nid oes modd negodi bod â phresenoldeb cryf ar-lein i'ch brand. Yn union fel y mae gennych swyddfa frics a morter ar gyfer eich busnes all-lein, rhaid bod gennych bresenoldeb ar-lein ag enw da y gall eich cwsmeriaid a'ch rhagolygon ymgysylltu â'ch brand. A'r unig ffordd y gallwch ddenu, ymhyfrydu a thyfu eich sylfaen cwsmeriaid ar-lein yw trwy gael gwefan ddeniadol, swyddogaethol. Yn ffodus, rydych chi wedi cael cyfle i allanoli'r rhan hanfodol hon o'ch busnes i dîm o weithwyr proffesiynol parchus y gellir ymddiried ynddynt yn Semalt.

Dadansoddeg gwefan yn syml yw mesur a dadansoddi data perthnasol i ddeall ymddygiad ymwelwyr eich gwefan. Gyda'r set ddata gywir, gallwch wneud penderfyniadau gwybodus a gwneud rhagamcanion o'r hyn fyddai'ch cynulleidfa yn y dyfodol. Hefyd, pan fyddwch chi'n arfog gyda'r data hyn, gallwch chi gynllunio a chreu cynnwys mwy defnyddiol i'ch ymwelwyr, ac maen nhw, yn eu tro, yn dod yn gwsmeriaid ffyddlon i'ch brand.

Rhaid i chi nodi'r data y byddai eu hangen arnoch i fesur a dadansoddi perfformiad eich gwefan a'r dangosyddion perfformiad allweddol sy'n meithrin twf eich busnes, megis cyfradd trosi prynu, nifer yr ymwelwyr, tudalennau yr ymwelir â nhw'n aml, ac ati. Y tu hwnt i gael traffig uchel i'ch gwefan, gyda chymorth offer dadansoddeg gwefan perthnasol, gallwch symleiddio'ch data i gyflawni eich nodau busnes.

Beth yw SEO?

SEO yw talfyriad Optimeiddio Peiriannau Chwilio, a gwelliant parhaus yn ansawdd a maint y traffig i'ch gwefan trwy ganlyniadau peiriannau chwilio organig. Gan eich bod wedi sefydlu presenoldeb ar-lein i'ch busnes, bydd angen i chi greu cynnwys cymhellol a pherthnasol sy'n denu, yn ymhyfrydu, ac yn argyhoeddi'ch cynulleidfa i ymgysylltu â'ch brand. Gyda gwybodaeth a gweithredu arferion gorau SEO yn iawn, gallwch greu cynnwys o safon sy'n uchel ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs) ac yn denu ymwelwyr i'ch gwefan. Po fwyaf o ymwelwyr sydd gennych ar eich gwefan, yr uchaf fydd eich siawns o argyhoeddi mwy o bobl i ddod yn gwsmeriaid ichi.

Dyma enghraifft o sut mae erthyglau SEO yn graddio'n uchel ar SERPs, a dylai fod yn nod i'ch busnes raddio'n uchel ar gyfer geiriau allweddol perthnasol yn eich arbenigol busnes.

Awgrym SEO

Safle'n uwch na'ch cystadleuwyr ac ymgysylltu â chwsmeriaid trwy ddefnyddio geiriau allweddol cynffon hir lluosog perthnasol. Mae cynnwys hynod ddiddorol a safle uchel yn rhoi mantais i chi pan fydd cwsmeriaid a rhagolygon fel ei gilydd yn chwilio am gynnwys sy'n datrys eu problemau.

Pam Dewis Semalt?

Rydym yn deall pa mor bwysig yw presenoldeb eich busnes ar-lein i'ch sylfaen cwsmeriaid ac, yn bwysicaf oll i'ch llinell waelod. Pan fyddwch chi'n partneru â ni, rydyn ni'n gwarantu i chi, waeth beth yw eich profiad gwael gydag asiantaethau digidol eraill, ein bod ni'n ymroddedig ac yn ymrwymedig i newid y naratif. Gallwch chi gymryd y cam beiddgar heddiw tuag at gael cyfran dda o'r farchnad o gwsmeriaid a rhagolygon yn eich arbenigol ni waeth beth yw oedran na maint eich busnes.

Mae ein gweithwyr proffesiynol talentog ar eich traed ac yn ffonio 24/7. Nid yw pellter yn rhwystr. Nid yw iaith yn rhwystr chwaith. Cysylltwch â ni heddiw.

A ydych yn dal heb benderfynu ynghylch tyfu eich busnes oherwydd cyfyngiadau ariannol neu ffactorau eraill? Rydym yn cynnig systemau prisio hyblyg sydd wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer eich cyllideb. Rydym hefyd yn cynnig mwy o gymhellion i chi ar gyfer partneru gyda ni, a byddem yn falch o fod yn rhan o'ch stori llwyddiant busnes.

Beth yw Semalt?

Mae Semalt yn asiantaeth ddigidol llawn pentwr gyda gweithwyr proffesiynol talentog sy'n ymroddedig i dwf a pherfformiad gorau posibl eich gwefan. Gydag arbenigwyr yn yr amrywiol agweddau ar dyfu presenoldeb busnes ar-lein, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod gennych y doniau gorau y gall arian eu prynu, waeth beth yw maint eich cyllideb. Rydym wedi rhoi sylw i'ch busnes. Rydym wedi delio â llawer o brosiectau yn y gorffennol, ac isod mae adborth gan un o'n cwsmeriaid niferus, hapus a bodlon.

Awgrym SEO
Ni waeth oedran na maint eich busnes, gallwch guro'ch cystadleuwyr yn eu gêm SEO. Yn syml, dewch o hyd i'r allweddeiriau sy'n gyrru traffig eich cystadleuydd a'u defnyddio ar eich gwefan eich hun, gan eu curo yn eu gêm eu hunain. Peidiwch â rhoi’r gorau iddi ar eich nodau busnes.

Pa wasanaethau y mae Semalt yn eu Cynnig?

Yn Semalt, ein prif nod yw tyfu eich presenoldeb ar-lein. A phob dydd, rydym wedi ymrwymo i wella'ch busnes. Dyma'r ffyrdd allweddol rydyn ni'n eich helpu chi i gyflawni eich nodau busnes.

Semalt Web Analytics

Dros y deng mlynedd diwethaf, fe wnaethon ni berffeithio ein gwiriwr graddio allweddair Semalt a'n Web Analyzer i'ch helpu chi:
 • Gwiriwch sut mae eich gwefan yn graddio ar SERPs.
 • Nodwch wallau optimeiddio ar-dudalen eich gwefan.
 • Archwiliwch berfformiadau gwefannau eich cystadleuydd
 • Cael eich diweddaru, ac adroddiadau cynhwysfawr ar y we.
Y tu hwnt i ddarparu'r gwasanaethau hyn i'ch busnes, rydym yn cynnig gwasanaethau optimeiddio gwefannau sy'n sicrhau eich bod yn cael y canlyniadau a ddymunir ar gyfer eich busnes. Bydd eich gwefan a'ch cynnwys yn uchel uwchlaw'ch cystadleuwyr o fewn yr amser byrraf posibl y byddwch chi'n penderfynu partneru â ni.

Gyda'n gwasanaeth dadansoddeg gwefan effeithiol, bydd gennych y data perthnasol i gyflawni eich nodau busnes penodol. Edrychwch ar adolygiad ein cwsmer o'n gwasanaeth dadansoddeg gwefan.

Gwasanaethau SEO Semalt

Rydym yn cynnig gwasanaethau SEO i'n cwsmeriaid ni waeth beth yw eu cyllidebau neu faint eu busnes. Rydym yn deall bod angen gwasanaethau SEO arnoch i dyfu eich presenoldeb ar-lein i gynyddu eich sylfaen cwsmeriaid a gyrru refeniw, felly rydym wedi creu dau becyn SEO gwahanol sy'n gweddu i'ch anghenion busnes.

AutoSEO

Gallwch gael canlyniadau gwych o fewn yr amser byrraf posibl os ydych chi'n prynu ein pecyn AutoSEO heddiw. Gyda phris gostyngedig iawn o $ 0.99, byddech chi'n cael gwerth arian go iawn o wasanaethau SEO sydd wedi'u teilwra ar gyfer:
 • Gwella gwelededd eich gwefan
 • Optimeiddiad ar-dudalen o'r holl dudalennau ar eich gwefan.
 • Creu systemau adeiladu cyswllt perthnasol ar gyfer eich gwefan.
 • Ymchwil geiriau allweddol yn eich arbenigol busnes
 • Adroddiadau dadansoddeg gwefan yn eich helpu i osod eich nodau busnes.
Rydym yn ymfalchïo mewn darparu'r gwasanaethau iawn i'ch busnes dyfu. Dyma sylw cwsmer bodlon am ein pecyn AutoSEO.


Gallwch hefyd gychwyn twf eich busnes heddiw gyda'n pecyn AutoSEO. Rydyn ni'n rhoi'r arian gwasanaeth Whitehat SEO gorau i chi ei brynu.


Gwasanaeth FullSEO

Gyda'n pecyn FullSEO, rydych yn sicr o gael y gwasanaethau SEO Whitehat gorau a fydd yn eich helpu i raddio'n well na'ch cystadleuwyr mewn dim o amser. Partner gyda ni heddiw i roi'r hwb angenrheidiol ar-lein i'ch busnes dyfu eich ymwybyddiaeth brand ar-lein. Dyma rai o'r gwasanaethau technegau SEO datblygedig sydd wedi'u cynllunio i dyfu eich busnes:
 • Optimeiddio gwefannau mewnol ac allanol
 • Trwsio gwallau gwefan
 • Gwasanaethau ysgrifennu cynnwys cymhellol
 • Systemau adeiladu cyswllt cynhwysfawr
 • Gwasanaethau cymorth ac ymgynghori ar ôl gwerthu.
Nid oes angen i chi ohirio buddsoddi yn nhwf eich busnes i'r cyfnod cyllidebu nesaf. Ffoniwch ni heddiw i ddysgu mwy am ein cynlluniau talu hyblyg sy'n sicr o'ch rhoi ar ben ffordd i dyfu enw da eich brand ar-lein.

Cynhyrchu Fideo

Mae gennym weithwyr proffesiynol talentog ac ymroddedig sydd ag arbenigedd mewn creu fideos sy'n cael eu rhannu ar-lein ac oddi ar-lein. Rydych chi hefyd eisiau fideos a fydd yn swyno ac yn denu'ch cynulleidfa i ymgysylltu â'ch busnes. Mae gan ein tîm cynhyrchu fideo brofiad o wneud pethau cyffredin yn rhagorol. Mae angen y doniau gorau arnoch i ddangos i'ch cwsmeriaid sut y gall eich busnes eu helpu. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi galwad inni heddiw, a byddwn yn trosi'ch syniadau yn fideos hyrwyddo anhygoel a fydd yn sicrhau canlyniadau i chi.

Datblygu Gwefan

Rhaid i'ch gwefan, yn union fel eich swyddfa all-lein, gael ei hadeiladu'n strategol i ddenu traffig organig. Rydych chi'n deall y gall yr agwedd hon ar eich busnes wneud neu dorri eich busnes. O'r herwydd, rhaid i chi adael i'r gweithwyr proffesiynol drin datblygiad gwefan eich busnes. Gyda'n dros ddeng mlynedd o brofiad mewn trin prosiectau o wahanol feintiau, gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich prosiect datblygu gwefan mewn dwylo gwych. Rydyn ni'n poeni'n angerddol am eich busnes, ac rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau'r canlyniadau busnes rydych chi eu heisiau i chi.

Mae pob agwedd ar ddatblygiad eich gwefan yn cael gofal digonol gan ein tîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol. O strategaeth brand i weithredu'n llawn, rydym yn falch o'ch hysbysu ein bod wedi sicrhau canlyniadau rhagorol ar gyfer brandiau gorau ledled y byd. Edrychwch ar y tystebau gan ein cwsmeriaid ffyddlon a chysylltwch â ni heddiw.

Cyfarfod Eich Bydi Lleiaf Semalt!


Mae ein hanifeiliaid anwes mewnol, Turbo, wedi bod yn rhan o'n tîm o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi dod yn aelod pwysig o'r teulu Semalt. Yn union fel Turbo, gallwn ninnau hefyd ddod yn rhan o'ch stori llwyddiant busnes. Waeth bynnag eich cyfnod twf busnes, byddem yn falch o fod yn bartner gyda chi i gyflawni eich nodau busnes.

Cysylltwch â ni heddiw. Mae ein tîm cyfeillgar ac ymroddedig o weithwyr proffesiynol yn hapus i ateb eich holl gwestiynau ar sut y gallwn dyfu presenoldeb ar-lein eich brand. Ydych chi'n poeni am y rhwystr iaith? Wel, rydym yn falch o'ch hysbysu bod ein rheolwyr yn siarad iaith gyffredin â chi. Boed yn Tsieineaidd, Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Iseldireg, Twrceg, ac ati, rydyn ni'n siarad eich iaith. Ffoniwch ni heddiw, a gadewch i ni ddechrau tyfu presenoldeb eich busnes ar-lein.

mass gmail